מתחם התחנות – תכנית אסטרטגית

תוכן העניינים

תקציר

פרק א'

פרקים ב' + ג'

פרק ד'

פרק ה'

פרק ו'

נספח – החברה ושיתוף הציבור

נספח – כלכלה עירונית

נספח – תנועה ותחבורה

נספח – איכות הסביבה

נספח – היבטים משפטיים

נספח – מכתב תגובה להערות מהנדס ת"א יפו