פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 38

פרוטוקול ישיבת המועצה 18.12.2005

הוספת תגובה: