פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 79

בישיבה הצהירו כל חברי המועצה לגבי ההשתייכות הפוליטית שלהם לקראת הבחירות הקרובות. מצ"ב סיכום הישיבה + רשימת חברי המועצה עם השתייכותם הפוליטית.

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 79 – 07.09.2008

השתייכות חברי המועצה לסיעות לקראת הבחירות

הוספת תגובה: