פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 10

בישיבה נידונו הנושאים הבאים: שאילתות; (עמ' 3), אישור סדר היום; (עמ' 18), דברי ראש העירייה; (עמ' 42), פרוטוקול ועדת נכסים מס' 3/2009; (עמ' 48), פרוטוקול ועדת כספים מס' 7/2009; (עמ' 66), פרוטוקול ועדת כספים מס' 8/2009; (עמ' 78), פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3/2009; (עמ' 83), הצעת חוק עזר לתל אביב – יפו (שילוט) (תיקון מס' 2), התשס"ט – 2009; (עמ' 87), בקשה לאישור ניהול מו"מ עם ספקים פוטנציאליים לאחר ביטול פרק ב' למכרז מס' 281/08 לאספקת ביגוד ייצוגי לעובדי העירייה, מקבלי קהל; (עמ' 88), מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים; (עמ' 90), החזר הוצאות משפט – דוד אלישקוב; (עמ' 100), מינויים ושינויים בועדות עירוניות; (עמ' 102), נאומים מהמקום; (עמ' 103), הודעה אישית; (עמ' 106).

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 10 – 06.07.2009 

הוספת תגובה: