פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 9

בישיבה נידונו הנושאים הבאים: שאילתות;אישור סדר היום; דברי ראש העירייה; אישור התקשרות להחכרת חדרי שנאים לחברת חשמל במתחם כיכר התרבות – תיקון החלטה; תחולת חוקי עזר לפי סעיף 11(ב) לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית) (סמכויות פקחים), התשס"ח-2008; מינויים ושינויים באיגוד ערים באזור דן לענייני ביוב ואגודת מי אזור דן; בחירת מועמדי הרשות המקומית למועצה הדתית; הסמכת מפקחים; הודעה אישית; נאומים מהמקום.

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 9 – 15.06.2009

הוספת תגובה: