פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 4

הישיבה דנה בתקציב העירייה הרגיל ובלתי רגיל לשנת 2009.

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 4 – 16.03.2009 

הוספת תגובה: