פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 1

הישיבה דנה בנושא תקציב העירייה ותכנית העבודה לשנת 2009.

פרוטוקול ישיבת פורום מועצה מס' 1 – 21.12.2008

הוספת תגובה: