שינוי מס' 2 לתוכנית מתאר מחזית מס' 5 – נחל הירקון

שינוי מס' 2 לתוכנית מתאר מחזית מס' 5 – נחל הירקון. התוכנית הופקדה לעיון הציבור בתאריך 10.2.2003 וטרם אושרה. התוכנית מסדירה את הפיתוח המותר בסביבות נחל הירקון תוך התייחסות לאזורים לשימור נופי ואזורים בעלי רגישות גבוהה (סביבות הנחל), וכן הסדרת אזורים חקלאיים, אזורי נופש, אזורים לפיתוח אינטנסיבי אזורי ספורט ועוד (ס' 4 עמ' 11). בתוכנית מפורטים שימושים מותרים והיקפי בניה מותרים בתחומי תל-אביב (ס' 5 בטבלה עמ' 13) זכויות בניה מותרות בשצ"פ (ס' 6 בטבלה, עמ' מס' 15) היקף השטח המותר בגידור ס' 6.5 עמ' 29) ותנאים להיתרי בניה (ס' 6.6 עמ' מס' 29).

שינוי מס' 2 לתוכנית מתאר מחזית מס' 5 – נחל הירקון