TA_DH_208

להבי מתפטרת מדריקטוריון נתיבי איילון

נתיבי איילון משמשים כצינור להעברת כספים ממשרד התחבורה לפרוייקטים של כבישים גשרים ומחלפים שעם רובם להבי אינה מסכימה. הפונקציות העוסקות בקיימות בחברה אינן מאויישות ופרוייקט הסעת ההמונים BRT הועבר לחברת נת"ע. בהעדר אפשרות להשפיע על פי הערכים אותם להבי מייצגת היא בחרה להתפטר מתפקידה בדירקטוריון.

AYALON