TA_DH_208

גידול משמעותי בהכנסות העירייה מדו"חות חנייה וגרירות

הכנסות העירייה מתחבורה גדלות משמעותית ומהווות חלק נכבד מתקציב העירייה לשנת 2007. למרות הביקורת על נתון זה מאשרת מועצת העיר את התקציב.

knasot