P1060733

מניעת סלילת כביש הלר

מיטל להבי, חברה בקואליציה העירונית, מוחה נגד סלילת כביש הלר בטענה שהעירייה לא עשתה מאזן ראוי של שטחים ירוקים ודורשת שינוי בחקיקה שימנע מחברות לבנות כבישים מהירים בקרבת שכונות מגורים.

daka90