Residential_buildings_in_Ramat_Aviv_Gimel

חוקים ותקנות

חוק התכנון והבנייה

הקלות לתוכניות

לצד הליך תכנון ואישור תוכניות בחוק התכנון והבניה קיימות הקלות בתוכניות אותן ניתן לקבל בהליך תכנוני מפורט, לרבות גובה המבנים, הוספת מרפסת ומעלית. כל אלו מקובצים במסמך "תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב- 2002" לחצו על הכותרת למסמך תקנות התכנון והבניה 2002.

חוקי עזר ת"א – יפו

פקודת העיריות