1454599_669688483064376_1984794797_n

אושרו הקריטריונים לדיור בר השגה

סיעת מרצ פועלת זו הקדנציה השניה למען אישור זכויות דיור בר השגה בתוכניות בניה חדשות. לאור דרישתנו מהקדנציה הקודמת הוקמה ועדה לנושא הדיור בר השגה, ונבחנו תוכניות שונות בהן ניתן לשלב דירות המיועדות לזכאים.

סיעת מרצ ממשיכה לתמוך במהלכים לקידום הדיור בר ההשגה בעיר. לאחרונה התקיימה במועצת העיר הצבעה על הקריטריונים לפיהם ייקבעו הזכאים לדיור בר השגה. סיעת מרצ תמכה במהלך ובקריטריונים.

סיעת מרצ תמשיך לעקוב אחר יישום הקריטריונים ותבחן את הצורך בשינויים אותם ניתן להכניס בעוד 3 שנים.

כמו כן סיעת מרצ ממשיכה לבחון את התוכניות השונות בהן ניתן לשלב דיור בר השגה ולדרוש הקצאת דירות למטרה זו בעת אישור התוכניות.