דיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוכניות פיתוח רמת אביב ג'

דיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מה-6.2.08 בתוכניות פיתוח רמת אביב ג'.
מצורף מקטע רלוונטי מפרוטוקול הוועדה.

דיון ועדה מקומית ברמת אביב ג' 6.2.08