פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 9.9.09

הנושאים שנידונו בישיבה: חלקות 398 ו- 402-403 בגוש 6623 דיון בהפקעה – דיון רגיל, בקשה לאיחוד חלקות בגוש 7035 חלקות 11-13 רח' העוגן 13 דיון באיחוד – דיון לאחר פרסום, מתחם קרית ספר – 77 + 78 דיווח לועדה בנושא ההסדר עם ממ"י, בית אסיה דיון בהפקדה, מתחם סמל דרום 2988א' (3) (הת) דיון נוסף –הופץ כבר בנפרד, מתחם סמל צפון – 2988ב' (3) דיון בהתנגדויות.

פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 9.9.09

הוספת תגובה: