פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 70

הצבעה על תקציב העירייה לשנת 2008

פרוטוקול ישיבת מועצה, לא מן המניין, מס' 70 – 23.12.2007

הוספת תגובה: