פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 9

הנושא: הקמת ועדה לבדיקת הקלות על עסקים בעיר על שימוש חורג – עמ' 56 –
מיטל להבי:"…גם אני כתבתי מכתבים למר אלחנן משי בנושא הזה בעקבות פניות של סוחרי שוק הכרמל. בשוק עזה כולם בשימוש חורג, והיטלי השבחה קורעים אותם. אני חושבת שהרעיון לסגור את זה בוועדה מקצועית ואת החלטתה להביא להצבעה במועצת העיר, זה הרעיון הנכון למי שרוצה לעבוד בצורה מקצועית."פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1/04- עמ' 88 – בקשות לשינוי מדיניות של ועדת התמיכות
מיטל להבי:"…רוצה גם להעיר תשומת לב, ואני לא אכנס עכשיו לפרטים, שננהגת איפה ואיפה בין המוסדות…ואני לא מבינה, כי אם אנו נבדוק את הקריטריון של מה תורם לעיר, כמה נהנים משרותי המוסד, או כל מיני קריטריונים שהם מדידים, אני חושבת שנמצא הרבה מאוד עיוותים, ואני קוראת לחברי הוועדה לתקן אותם בסיבוב הבא."

הוספת תגובה: