פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 12

בישיבה נידונו הנושאים הבאים: 1. שאילתות; (עמ' 3), 2.אישור סדר היום; (עמ' 16), 3. דברי ראש העירייה; (עמ' 61), 4. התקשרות עם אברהם יצחק פיינטוך וחיים גבריאל פיינטוץ כזוכים במכרז 15/2009 לרכישת 2 יחידות דיור במבנה ברח' עוזר 7 , בחלק מחלקה 89 בגוש 6135, ובהתאם להצעתם בכפוף לתנאי מכרז 15/2009; (עמ' 68), 5. העברת זכויות בחלקה 223 בגוש 6106 , רח' שטיינמן 19 לה"ה: ש. בוימן 1999 בע"מ (80%) , אור בוימן (10%) ושמעון בוימן (10%); (עמ' 70), 6. פרוטוקול ועדת כספים מס' 9/2009; (עמ' 71), 7. פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/2009; (עמ' 81), 8. חוק עזר לתל- אביב – יפו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון) , התשס"ט 2009; (עמ' 98), 9. פגרת המועצה; (עמ' 106), 10. מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים; (עמ' 108), 11. מינויים ושינויים בוועדות עירוניות; (עמ' 118), 12. הסמכת מפקחים; (עמ' 120), 13. נאומים מהמקום; (עמ' 120 ).

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 12 10.08.2009

הוספת תגובה: