פרוטוקול ישיבת מליאת הועדה המקומית 25.2.09

בדיון נדונו העררים לתוכניות מחלף השלום מזרח ומסלנט 20 שהוגשו ע"י סגנית ראש העירייה מיטל להבי, וערר לתכנית המרת מסחר למגורים בככר המדינה שהוגש ע"י סגן ראש העירייה פאר ויסנר.

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית 25.2.09

הוספת תגובה: