פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 11

בישיבה נדון דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2007.

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 11 – 06.07.2009

הוספת תגובה: