פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 47

פרוטוקול ישיבת המועצה 10.09.2006

הוספת תגובה: